Persoonlijke hulpmiddelen

Privacy Policy van Drukkerij Contrast.

Uiteraard waren we altijd al zuinig op uw gegevens maar nu heeft de overheid ons opgedragen dit in duidelijke afspraken weer te geven. Lees het eens op uw gemak door. Als u vragen heeft horen we het graag.

Privacy Policy

 

Drukkerij Contrast hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Drukkerij Contrast houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn  beschreven in dit Privacy policy;
-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Drukkerij Contrast zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Drukkerij Contrast verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Administratieve doeleinde;
-        Communicatie over de opdracht
-        Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        De overeengekomen opdracht;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Drukkerij Contrast de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Voornaam;
-        Tussenvoegsel;
-        Achternaam;
-        (Zakelijk) Telefoonnummer;
-        (Zakelijk) E-mailadres;
-        Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Drukkerij Contrast opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

This is Sliced Diazo Plone Theme